Termeni și Condiții Generale de Afaceri

TERMENI ŞI CONDIŢII GENERALE DE VÂNZARE ŞI LIVRARE ALE Centrazio SRL

I. Aplicabilitate

a) Termenii şi condiţiile generale de vânzare şi livrare ale Centrazio SRL se aplică persoanelor juridice şi instituţiilor publice care iniţiază şi/sau derulează relaţii de afaceri cu Centrazio SRL.

b) Termenii şi condiţiile de faţă se aplică tuturor ofertelor şi cotaţiilor şi tuturor acordurilor referitoare la vânzări şi livrări efectuate de către SC Centrazio SRL şi la furnizarea de către SC Centrazio SRL de servicii şi/sau consultanţă. În momentul în care face o comandă, Clientul acceptă în mod implicit termenii şi condiţiile din prezentul document, excluzând orice alte condiţii. Abateri de la aceste Conditii Generale nu se aplica decat daca sunt agreate in mod specific in scris. Vanzatorul este obligat doar prin conditiile din confirmarea de comanda. Daca Cumparatorul nu accepta confirmarea de comanda, trebuie sa notifice Vanzatorul imediat în scris, nu mai târziu de 24 de ore.

c) Condiţii de orice natură aplicate de client, conţinute sau nu in Termenii şi Condiţiile Generale emise de client, sau alte condiţii atasate sau trimise împreună cu comanda de achiziţie se vor aplica doar daca au fost acceptate în scris si semnate de către Centrazio SRL.

d) Declaraţiile făcute de Centrazio SRL prin intermediul cotaţiilor şi/sau ofertelor, circularelor, comunicărilor, cataloagelor, recomandărilor, broşurilor şi/sau fişelor tehnice care promovează bunurile şi serviciile oferite, domeniile industriale în care se folosesc precum şi aplicaţiile lor vor fi întotdeauna interpretate ca informaţii generale ce nu se referă niciodată la un tip particular de aplicaţie. Clientul va fi singur responsabil de utilizarea specifică a bunurilor oferite de Centrazio SRL pentru un tip particular de aplicaţie, în cazul în care nu s-a agreat altfel, în scris, de ambele părţi.

e) În cazul în care orice clauză individuală a prezentului document este sau devine inaplicabilă, toate celelalte clauze vor rămâne valide şi aplicabile.

II. Oferte, cotaţii şi comenzi

a) În lipsa unui alt acord scris, toate ofertele şi cotaţiile sunt făcute fără nici un fel de obligaţii. Comenzile vor fi confirmate de Centrazio SRL în scris, fie prin Confirmare de comandă, fie, în lipsa acesteia, prin factură, iar Centrazio SRL va fi obligată legal doar prin această confirmare. Centrazio SRL îşi rezervă dreptul la o marjă de variaţie cu privire la cantităţi şi la detalii tehnice, de exemplu mărime, greutate, culoare (rezistenţa culorii).

b) Termenele de livrare ale bunurilor şi serviciilor, specificate în oferte, cotaţii şi confirmări de comandă vor fi interpretate ca aproximări şi nu vor reprezenta obligaţii ale Centrazio SRL decât dacă părţile au agreat în scris altfel.

III. Preţuri

a) În lipsa unui alt acord scris, toate preţurile sunt franco uzină, fără TVA. Toate preţurile au la bază factorii de cost, impozitele, taxele pe import, ratele de schimb etc. dominante în momentul ofertei sau cotaţiei sau în momentul confirmării. Centrazio SRL îşi rezervă dreptul ca, până la încheierea livrării, să efectueze modificări ale acestor factori de cost sau să îşi anuleze oferta ori cotaţia sau să declare Acordul nul şi neavenit, în integralitatea sa sau doar parţial, fără notificare prealabilă, fără intervenţia justiţiei şi fără să fie responsabilă pentru daune, în cazul în care factorii de cost se modifică semnificativ.

b) Centrazio SRL nu este obligată să menţină valabile preţurile şi condiţiile din oferte, cotaţii şi confirmări de comenzi anterioare pentru comenzile recurente (comenzi efectuate de acelaşi client pentru aceleaşi produse).

IV. Livrarea

a) Livrarea se va face la data sau în perioada menţionată în confirmare. Dacă în confirmare se menţionează livrare la cerere, Clientul va accepta livrarea integrală în termen de 3 luni de la data confirmării. Centrazio SRL are dreptul să livreze eşalonat.Centrazio SRL are dreptul, atunci când este cazul, să livreze cu până la 5% mai mult sau mai puţin din cantitatea menţionată în confirmarea comenzii şi să emită factură în consecinţă. În cazul în care Clientul nu acceptă livrarea bunurilor la data convenită, bunurile vor fi depozitate pe riscul şi cheltuiala Clientului.

b) Dacă informaţiile necesare executării contractului nu se află, în opinia Centrazio SRL, în posesia Centrazio SRL la timp, astfel încât să facă posibilă livrarea la data convenită, Centrazio SRL are dreptul, în urma consultării cu Clientul, să stabilească o nouă dată pentru livrare şi să modifice preţul sau să declare Acordul nul şi neavenit sau să îl denunţe. Depăşirea de către Centrazio SRL a datei sau/şi a orei convenite pentru livrare nu va fi considerată încălcare a contractului şi nu va da dreptul Clientului să declare Acordul nul şi neavenit sau să îl denunţe, în integralitatea sa sau doar parţial şi/sau să ceară despăgubiri.

c) Termenul de livrare va fi extins fără notificare în prealabil dacă vor apărea întârzieri cauzate de următoare situaţii:

– aspecte comerciale sau tehnice între părţile contractante, legate de executarea comenzii, sunt încă în curs de clarificare la data sau după data confirmării comenzii către client;

– clientul nu respectă una sau mai multe obligaţii ce rezultă din contract;

– furnizorii Centrazio SRL nu pot livra în termenele şi timpul de livrare confirmat de Centrazio SRL către client prin confirmare de comandă.

d) În cazul în care apare oricare dintre situaţiile mentionate mai sus, Centrazio SRL îşi rezervă dreptul de a declara acordul nul şi neavenit sau să îl denunţe fără alte obligaţii,restituind sumele plătite de client în avans.

e) Depăşirea de către Centrazio SRL a datei sau/şi a orei convenite pentru livrare nu va fi considerată încălcare a contractului şi nu va da dreptul Clientului să declare Acordul nul şi neavenit sau să îl denunţe, în integralitatea sa sau doar parţial şi/sau să ceară despăgubiri.

V. Rezervarea proprietăţii

a) Toate bunurile livrate şi care urmează să fie livrate rămân în proprietatea Centrazio SRL, iar Centrazio SRL îşi rezervă dreptul de a nu le ceda până în momentul în care Clientul îşi achită integral datoriile către Centrazio SRL, indiferent de motivul pentru care au fost contractate. În cazul în care Clientul întârzie plata integrală sau parţială sau la începutul oricărei acţiuni sau proceduri care implică solvabilitatea Clientului, Centrazio SRL poate (fără să aducă atingere celorlalte drepturi ale sale) să îşi recupereze toate bunurile furnizate, care au rămas în proprietateaCentrazio SRL şi care se află încă în locaţia Clientului.

VI. Pretenţii şi reclamaţii

a) Reclamaţiile cu privire la cantităţi şi la defectele vizibile care ar fi putut fi descoperite la o inspecţie atentă normală trebuie aduse la cunoştinţaCentrazio SRL în scris, în termen de opt zile de la livrare.

b) Reclamaţii cu privire la defectele non-vizibile, care nu ar fi putut fi descoperite la o inspecţie atentă, normală trebuie aduse la cunoştinţa Centrazio SRL în scris, în termen de opt zile de la constatare, dar nu mai târziu de 30 de zile de la livrare.

Orice drept la pretenţii dispare dacă:

– pretenţiile nu au fost exprimate în scris, în intervalul precizat;

-companiei SC Centrazio SRL nu i s-a acordat posibilitatea de a studia reclamaţia la faţa locului;

– bunurile continuă să fie folosite.

Loturile returnate vor fi acceptate de Centrazio SRL doar în urma unei aprobări prealabile scrise. Reclamaţiile nu dau dreptul Clientului să întârzie sau sa refuze plata către Centrazio SRL a sumelor datorate sau să exercite orice drept de suspensie a contractului.

c) Variaţiile nuanţelor de culoare ale produselor sunt considerate acceptabile si nu constituie în accepţiunea părţilor un defect de orice tip.

VII. Garanția

a) Centrazio SRL garantează că bunurile furnizate sunt produse din material de calitate și cu îndemânare. Dacă, totuși, apar defecte ale bunurilor furnizate de Centrazio SRL, cauzate de procesul de fabricare și/sau de material, Centrazio SRL va repara aceste defecte, la discretia sa (sau le va da spre reparație) sau va pune la dispoziție (sau va organiza sa fie puse la dispozitie) părțile componente necesare pentru reparatii, sau va înlocui bunurile în totalitate, sau va rambursa cel mult valoarea facturata a bunurilor defecte. Aceasta garanție este valabilă maxim trei luni de la livrare.

b) Pretențiile acestei garanții vor fi comunicate către Centrazio SRL prin scrisoare recomandată în termen de 8 zile de la aparitia defectului. Dacă reclamația nu este comunicată la timp, orice pretenție asupra Centrazio SRL își pierde valabilitatea. Pretențiile legale sunt instituite în decurs de 1 an de la reclamația care este transmisă la timp.

c) Sunt excluse din garantie defectele ce apar ca rezultat al:

– unei omisiuni de observare a instrucțiunilor de folosire, reguli de operare, etc. sau altui uz decât cel normal intenționat;

– uzurii normale;

– asamblării/instalării sau reparării de catre părți terțe sau de catre client, fără consimțământul în scris al Centrazio SRL.

d) în cazul bunurilor produse și livrate la comanda sau al celor pentru care Centrazio a oferit clientului o mostră, sau cele în care Centrazio urmează instrucțiunile date de către client, părțile sunt de acord să compare bunurile cu prototipurile acceptate de către client. Centrazio va accepta doar răspunderea în cazul în care calitatea bunurilor este mai slabă decât calitatea mostrei.

e) Dacă Centrazio SRL înlocuiește părți/bunuri în concordanță cu obligațiile sale de garanție, bunurile înlocuite devin proprietatea sa.

f) Dacă Cumpărătorul face o reclamație și nu este gasit nici un defect pentru care Vânzătorul este răspunzător, Vânzătorul este intitulat la o compensație pentru munca și costurile pe care le-a suportat ca rezultat a reclamației. Dacă remedierea defectelor necesita intervenție asupra altor echipamente decât bunurile, Cumpărătorul este responsabil pentru orice muncă sau costuri suportate.

VIII. Răspunderea

a) Centrazio SRL nu este răspunzătoare pentru cheltuielile, daunele şi dobânzile (inclusiv daunele indirecte) suportate, direct sau indirect, ca urmare a consultanţei sau recomandărilor oferite de Centrazio SRL sau ca urmare a operaţiunilor pe care le-a efectuat, nelivrării sau ca urmare a cererii sau folosirii bunurilor. Centrazio SRL răspunde doar de defectele de material şi/sau de fabricaţie. Dacă Centrazio SRL găseşte că reclamaţiile referitoare la aceste defecte sunt întemeiate, poate alege să:

– repare defectele;

– livreze bunuri de înlocuire în schimbul returnării bunurilor cu defecte;

sau

– să declare Acordul nul şi neavenit, fără notificare prealabilă şi fără intervenţia justiţiei şi să returneze suma plătită pentru achiziţionarea bunurilor în schimbul returnării bunurilor cu defecte.

b) Centrazio SRL nu este răspunzătoare pentru cheltuielile, daunele şi dobânzile (inclusiv daunele indirecte) suportate, direct sau indirect, ca urmare a reparării, înlăturării sau înlocuirii bunurilor care prezintă defecte. Clientul exonerează Centrazio SRL de orice răspundere cu privire la pretenţiile terţilor în urma defectelor pe care le prezintă bunurile.

c) Centrazio SRL nu este răspunzătoare pentru:

– încălcarea brevetelor, patentelor, licenţelor sau oricărui drept de proprietate intelectuală şi/sau alte drepturi ale terţilor ca rezultat al operării şi utilizării de date provenite de la client;

– daune, prejudicii sau pierderi ca urmare a orice poate implica materii prime, semifabricate, modele, produse, scule şi instrumente etc. puse la dispoziţie de către client.

IX. Drepturile de proprietate industrială

a) Drepturile de autor şi de proprietate industrială asupra estimărilor, software-ului, desenelor, ilustratiilor, listelor de materiale, ofertelor, specificaţiilor şi altor informaţii furnizate deCentrazio SRL rămân în posesia Centrazio SRL. Estimările, software-ul, desenele, specificaţiile şi informaţiile nu pot fi copiate fără acordul scris al Centrazio SRL. Clientul va considera strict confidenţială orice informaţie primită de la Centrazio SRL şi nu o va transmite terţilor fără acordul prealabil, în scris, al Centrazio SRL.

b) Desenele, software-ul, stereotipurile, matriţele sau uneltele (chiar şi cele realizate în cooperare cu Clientul sau pe cheltuiala acestuia) sau produsele fabricate cu ajutorul acestora nu pot fi copiate fără acordul scris al Centrazio SRL. Matriţele, uneltele etc. vor rămâne în proprietatea Centrazio SRL, chiar dacă au fost fabricate la comanda Clientului sau dacă Clientul a suportat costurile. Clientul exonereazăCentrazio SRL de orice răspundere cu privire la pretenţiile terţilor în urma încălcării dreptului de proprietate industrială cu privire la fabricarea, livrarea sau folosirea unui produs sau la lucrările întreprinse, dacă acestea au fost realizate conform specificaţiilor Clientului.

X. Plata

a) Dacă nu se prevede altfel în confirmare, plata va fi efectuată în termen de 5 de zile de la data facturării. Toate plăţile vor fi efectuate fără deduceri sau compensaţii.

b) Centrazio SRL are dreptul să aplice penalități la sumele neachitate la scadenţă, rata fiind de 0,05% pe zi din valoarea sumei neachitate pentru primele 30 de zile de intarziere si 0,5% pe zi din valoarea sumei scadente pentru intarzieri mai mari de 30 de zile.

c) Orice plată parțială va fi întâi dedusă din valoarea penalităților si costurilor datorate, chiar dacă clientul menţionează ca plata se referă la stingerea unei facturi. Toate cheltuielile, atât judiciare, cât şi extra-judiciare, cele din urmă fixate la 10% din suma facturată, dar nu mai putin de 3,000 Eur, care apar în timpul strângerii şi recuperării sumelor scadente vor fi suportate de Client.

XI. Suspendarea

a) Dacă Clientul nu efectuează integral o plată, Centrazio SRL nu este obligată să execute în continuare contractul şi are dreptul să declare Acordul nul şi neavenit sau să îl denunţe, fără notificare prealabilă, fără intervenţia justiţiei şi fără să aducă atingere obligaţiilor Clientului de a-şi îndeplini partea sa din Acord şi/sau să ofere despăgubiri Centrazio SRL pentru daunele produse.

XII. Îmbunătățire continuă

a) Produsele Centrazio sunt subiectul dreptului Centrazio pentru continue ajustări și modificări în vederea consolidării calității și funcționalității acestora. Centrazio are, prin urmare, dreptul să livreze produsele care au fost modificate comparativ cu cele livrate initial, cu condiția ca acestea să fie în conformitate cu specificațiile produselor Centrazio.

XIII. Circumstanţe neprevăzute

a) Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege.

b) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 5 zile de la producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

c) Dacă în termen de 15 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

d) În situația apariției de circumstanțe neprevăzute cum ar fi în caz de război, tulburări sociale, incendiu sau dezastre, greve, intervenții ale organelor guvernamentale, litigii vamale, precum și în caz de condiții meteorologice adverse, accidente, indiferent dacă acestea privesc Furnizorul sau unul din furnizorii acestuia ori companiile de transport implicate, cu condiția ca aceste circumstanțe neprevăzute să nu poată fi împiedicate de către Furnizor, ori dacă circumstanțele de la momentul încheierii contractului se schimbă în mod esențial, Furnizorul are dreptul sa suspende executarea contractului ori să denunțe unilateral acest contract, fără notificare prealabilă, fără intervenția justiției ci doar prin înștiințarea Beneficiarului cu privire la apariția acestor circumstanțe și fără să poată fi obligat la plata de despăgubiri către Beneficiar ori către terți.

XIV. Legea aplicabilă şi rezolvarea litigiilor

a) Toate ofertele şi cotaţiile făcute, precum şi acordurile încheiate se supun exclusiv şi sunt alcătuite în conformitate cu legislaţia română.

Orice litigiu care decurge sau este legat de ofertele sau cotaţiile făcute şi acordurile încheiate de Centrazio SRL va fi înaintat spre soluţionare exclusiv Camerei de Comert din Bucuresti, cu menţiunea că, dacă Centrazio SRL este cea care iniţiază acţiunea, poate alege o instanţă judecătorească din altă jurisdicţie.

XV. Modificări

a) Termenii sau condiţiile prin care se intenţionează modificarea prezentelor Condiţii nu creează nici o obligaţie de natură legală dacă nu sunt confirmate în scris de Centrazio SRL. Termenii şi condiţiile care nu au suferit modificări rămân în vigoare.

Prezentul documente este traducerea textului în engleza. Textul în engleza este textul original şi va prevala asupra oricărei traduceri.

? Nu ați găsit ce căutați? Verificați soluțiile noastre sau contactați-ne acum!

Contactați-ne